เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1000
2มัธยมศึกษาปีที่ 2000
3มัธยมศึกษาปีที่ 3000
4มัธยมศึกษาปีที่ 4000
5มัธยมศึกษาปีที่ 5000
6มัธยมศึกษาปีที่ 6000
รวม:000

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น